Στόχοι

Οι στόχοι του Agricluster

Η προστιθέμενη αξία του συνεργατικού σχηματισμού για κάθε ένα από τα μέλη του διαφαίνεται μέσα από την αξιολόγηση των στόχων του Agricluster. Με σκοπό τη διευκόλυνση αυτής της αξιολόγησης, οι στόχοι διαχωρίζονται σε ποσοτικούς και ποιοτικούς:

Ποσοτικοί Στόχοι

Οι ποσοτικοί στόχοι του Agricluster μεταφράζονται σε συγκεκριμένους αριθμητικούς δείκτες σχετικά με τον αντίκτυπο του συνεργατικού σχηματισμού προς τα μέλη του, και οι οποίοι θα συγκεκριμενοποιηθούν κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του.

Προτεινόμενοι Δείκτες Ποσοτικής Αξιολόγησης
1. Μέγεθος συνεργατικού σχηματισμού (συνολικός αριθμός μελών, αριθμός οργανισμών που προσχώρησαν στο cluster)
2. Αριθμός παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη
3. Ύψος ετήσιας χρηματοδότησης
4. Αύξηση κύκλου εργασιών των μελών
5. Αύξηση απασχόλησης των μελών
6. Αριθμός Έργων που έχουν αναληφθεί συλλογικά από το cluster
7. Αριθμός Δράσεων του cluster (εκδηλώσεων, Working Groups, δημοσιεύσεων κ.α.)

Ποιοτικοί Στόχοι

Οι ποιοτικοί στόχοι συγκεντρώνονται στην εξέλιξη του Agricluster σε βέλτιστο παράδειγμα συνεργατικού σχηματισμού (cluster) και σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνοτροπιών στον τομέα της γεωργικής ανάπτυξης. Η αξιολόγηση των στόχων αυτων θα αποτελέσει μία ποιοτική εκτίμηση των γενικών επιπτώσεων του Agricluster στον τομέα της γεωργικής καινοτομίας αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.

Προτεινόμενοι Δείκτες Ποιοτικής Αξιολόγησης
1. Ποιοτική σύγκριση με άλλους συνεργατικούς σχηματισμούς
2. Ποιοτική αξιολόγηση των επιπτώσεων από τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί από το cluster
3. Ποιοτική αξιολόγηση των ενεργειών του cluster (εκδηλώσεων, Workshops, συνεργειών με άλλους συνεργατικούς σχηματισμούς)