ΔΟΜΗ

Το σχέδιο διακυβέρνησης του συνεργατικού σχηματισμoύ Agricluster είναι ευέλικτο, παρέχοντας χώρο στα μέλη να αποκτήσουν πρωταρχικό ρόλο σε ενέργειες και υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν μαζί με τις εξιδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες τους. Έχοντας λάβει υπόψη το όραμα, τον ρόλο, τις κύριες προκλήσεις που θα διακυβεύσουν την βιωσιμότητά του αλλά και τα καθήκοντα των μελών του συνεργατικού σχηματισμoύ Agricluster, προτείνεται η παρακάτω δομή:

Τη διοίκηση του συνεργατικού σχηματισμoύ Agricluster αναλαμβάνει το Εργαστήρι Δενροκηπευτικών & Εδαφικών Πόρων HortLab του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Cluster Coordinator). Σε πρώτη φάση, ο Συντονιστής θα παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στη Διαχειριστική Ομάδα, ώστε να εφαρμοστεί ένα σχέδιο Marketing που θα προσελκύσει περισσότερα μέλη. Ο Συντονιστής είναι υπεύθυνος για την καθιέρωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση του συνεργατικού σχηματισμoύ Agricluster, όπως επίσης και για τον καθημερινό συντονισμό του σχηματισμού με την υποστήριξη της Διαχειριστικής Ομάδας.

Προτεινόμενα Καθήκοντα:
¥ Καθορισμός προτεραιοτήτων έργων καθ’ όλη τη διάρκεια του Agricluster
¥ Υποκίνηση και υποστήριξη στα μέλη της Διαχειριστικής Ομάδας να συνεργαστούν μεταξύ τους αποτελεσματικά
¥ Αντιπροσώπευση του Agricluster σε ΜΜΕ, δημόσιες προβολές και διεθνείς συναντήσεις
¥ Παρακολούθηση και αξιολογηση της συνολικής απόδοσης και βιωσιμότητας του Agricluster
¥ Παρακολούθηση και διευκόλυνση των πληροφοριών και γενικότερης επικοινωνίας εντός του Agricluster, πρόβλεψη και αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων, αναγνώριση και αξιολόγηση διαθέσιμων ευκαιριών και την εξασφάλιση της αποτελεσματική επικοινωνίας μεταξύ Διαχειριστικής Ομάδας, των Ομάδων Εργασίας και της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Η Διαχειριστική Ομάδα (Cluster Management Team) θα είναι υπεύθυνη για την αποπεράτωση των στόχων Agricluster. Θα πρέπει να αποτελείται από έμπειρο και μόνιμο προσωπικό, το οποίο θα εργαστεί full-time καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεργατικού σχηματισμoύ. Η αρχική Διαχειριστική Ομάδα προτέινεται να αποτελείται από 6 άτομα προσωπικό (1 Διευθυντή, 1 Οικονομικό Διαχείριστή, 1 Υπεύθυνο Επικοινωνίας/ΜΜΕ, 1 Υπεύθυνο Εκδηλώσεων, 2 Αναλυτές/Αξιολογητές).
Προτεινόμενα Καθήκοντα:
• Υποστήριξη των στόχων του Agricluster σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
• Οικονομική διαχείριση
• Εφαρμογή διεθνών τακτικών και τεχνογνωσίας σε τοπικό επίπεδο
• Διαχείριση επικοινωνιών μεταξύ των μελών του Agricluster
• Ανταλλαγή εμπειριων με δραστηριότητες, οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων
• Σχεδιασμός και κατευθυντήριες γραμμές προσαρμοσμένες σε κάθε μέλος

Κύριος σκοπός των ομάδων εργασίας (Cluster Working Groups) είναι η υποστήριξη της Διαχειριστικής Ομάδας και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση στρατηγικών και κατάθεση προτάσεων. Αυτές οι ομάδες θα αποτελέσουν έναν χρήσιμο μηχανισμό που θα συμβάλει στην επίτευξη συναίνεσης, μπορεί να είναι τομεακές ή θεματικές, ανάλογα με την προσέγγιση που υιοθετείται. Στις Ομάδες Εργασίας πρέπει να δοθούν συγκεκριμένοι όροι αναφοράς ή χρονοδιαγραμμα τα για την παράδοση αποτελεσμάτων. Συνιστάται να συμπεριληφθεί ένα μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής σε κάθε ομάδα εργασίας μαζί με ένα μέλος της Διαχειριστικής Ομάδας. Τα μέλη του συνεργατικού σχηματισμού θα πρέπει να συμμετέχουν σε τουλάχιστον μία Ομάδα Εργασίας ετησίως.

Προτεινόμενα Καθήκοντα:

• Ανταλλαγή ιδεών, πληροφοριών και διάδοση αποτελεσμάτων
• Επικύρωση, συζήτηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων
• Συλλογή ιδεών και εμπειριών για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και συνεργειών
• Συλλογή ιδεών για την ανάπτυξη των παρεχομένων υπηρεσιών του συνεργατικού σχηματισμού

Η Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Committee) αποτελείται από αυστηρώς εξειδικευμένο προσωπικό του οποίου ο ρόλος είναι να υποστηρίζει τον Συντονιστή και τη Διαχειριστική Ομάδα σε θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής του συνεργατικού σχηματισμού. Για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας λήψεων αποφάσεων, προτείνεται η επιτροπή να αποτελείται μέχρι 5 άτομα, προερχόμενα από οποιοδήποτε μέλος του συνεργατικού σχηματισμού αλλά και εξωτερικούς ειδήμονες.

Προτεινόμενα Καθήκοντα:
¥ Συμβουλευτικός ρόλος (π.χ. αποδοχή παραδοτέων) και παροχή δραστηριοτήτων παρακολούθησης
¥ Παροχή αξιολόγησης και ελέγχου ποιότητας σχετικά με την βιωσιμότητα του Agricluster
¥ Παροχή πληροφοριών σχετικά με καινοτόμους τεχνολογίες και τάσεις της αγοράς
¥ Προώθηση του Agricluster και δημιουργία διεθνών σχέσεων/συνεργειών
Εμπλοκή συμμετεχόντων από το Quad-Helix (κυβέρνηση, βιομηχανία, ακαδημαϊκός χώρος και πολιτικούς συμμετέχοντες)

Ως μέλη του Agricluster ορίζονται όχι μόνο τα νομικά μέλη (δηλ. των οποίων η υπογραφή υπάρχει στο καταστατικό), αλλά και όλοι οι οργανισμοί (κρατικοί και μη), ΜΜΕ και φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του συνεργατικού σχηματισμού και επωφελούνται των εσωτερικών υπηρεσιών, όπως επίσης και όλα τα αρωγά, μη τακτικά και επίτιμα μέλη που συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή, στις Ομάδες Εργασίας και στις εκδηλώσεις του συνεργατικού σχηματισμού.
Κατά την εγγραφή του, κάθε ένα από τα μέλη (Cluster Members) παραδίδει μία περιγραφή των δραστηριοτήτων του, η οποία κοινοποιείται από τη Διαχειριστική Ομάδα στον παρόν ιστότοπο. Η ανανέωση των δραστηριοτήτων όπως αυτές μεταβάλλονται, αποτελεί σημαντικό καθήκον του κάθε μέλους και βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του cluster, καθώς διευκολύνει και επιταχύνει την εύρεση συνεργειών.

Προτεινόμενα Καθήκοντα:
¥ Συμμετοχή στις εκδηλώσεις
¥ Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια
¥ Καταβολή Ετήσιας Συνδρομής Μέλους
¥ Συμμετοχή στα Working Groups
¥ Κατάθεση προτάσεων τουλάχιστον 2-3 κοινών έργων, δράσεων ανα έτος
Αντιπροσώπευση του Agricluster σε ΜΜΕ, δημόσιες προβολές και διεθνείς συναντήσεις, κατόπιν εγρίσεως από τον Συντονιστή

Εσωτερικές Υπηρεσίες Υποστήριξης

Το Agricluster προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης στα μέλη του, όπως η ανάπτυξη συσχετισμών και συνεργειών μεταξύ των μελών, η αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, η υποστήριξη συνεργατικών έργων και η ανάπτυξη συνεργειών με άλλους συνεργατικούς σχηματισμoύς (clusters). Συγκεκριμένα, ο συνεργατικός σχηματισμός θα παρέχει στα μέλη του τις εξής υπηρεσίες:

• Επιχειρηματικές Αποστολές
Η προσωπική επαφή και η παρουσίαση της δραστηριότητας κάθε επιχείρησης σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις αποτελούν σημαντικό βήμα για την δημιουργία προϋποθέσεων συνεργασίας. Οι επιχειρηματικές αποστολές προβλέπουν τον προγραμματισμό B2B συναντήσεων μεταξύ επιλεγμένων μελών του συνεργατικού σχηματισμού και γεωργικών βιομηχανιών, όπως βιομηχανίες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και βιομηχανίες λιπασμάτων, με σκοπό την παρουσίαση, προώθηση και σύζευξη των συμβατών τεχνολογιών / υπηρεσιών που προσφέρονται από το σύνολο του σχηματισμού Agricluster με δυνητικές ανάγκες του αγροτικού τομέα. Αναφορικά, παρακάτω παρουσιάζονται δυνητικά τεχνολογικά πεδία εφαρμογής:

1. Θερμοκηπιακές Κατασκευές

2. Τεχνολογία τροφίμων

3. Εξελιγμένες Συσκευασίες

4. Ψηφιακές αγροβιομηχανίες

5. Οργανικές τροφές

6. Αγροτουρισμός

7. Εφαρμογές Πατέντων (υποστήριξη της προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων)

• Δικτύωση
Ο Συντονιστής και η Διαχειριστική Ομάδα του Agricluster, με την υποστήριξη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, αναλύουν τις δραστηριότητες των μελών του συνεργατικού σχηματισμού και προτείνουν συνέργειες μεταξύ των μελών, έχοντας λάβει υπόψη τις περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται υψηλό επιπέδο καινοτομίας και αυτές που παρουσιάζονται ευκαιρίες. Επίσης, επιδιώκεται η προσαρμοσμένη δικτύωση των ΜΜΕ του συνεργατικού σχηματισμού με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters).

• Υπηρεσίες Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Σχεδίου
Κάθε οργανισμός απαιτείται να πορεύεται στη βάση ενός οράματος και συγκεκριμένων στόχων. Η αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου και μοντέλου των μελών και η παροχή προτάσεων για βελτίωσή του (ανάπτυξη στρατηγικών στόχων, βέλτιστη χρήση πόρων, δικτύωση, προσδιορισμός ευκαιριών χρηματοδότησης).

• Υπηρεσίες Προβολής και Καθοδήγησης
Η προβολή των δραστηριοτήτων των μελών του cluster και η καθοδήγησή τους για την επίτευξη των στόχων τους αποτελούν προτεραιότητα του cluster. Οι σχετικές υπηρεσίες θα προβλέπουν τον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε εκθέσεις και την καθοδήγησή τους για την αξιοποίηση τεχνολογικών καινοτομιών, νέων επιχειρηματικών μοντέλων και την διαφοροποίησή τους στην αγορά.